FAITE

رشد نورونهای عصبی هیپوکامپ موش صحرایی

رشد نورونهای عصبی هیپوکامپ موش صحرایی – آپارات

رشد نورونهای عصبی هیپوکامپ موش صحرایی.

The effect of alcoholic extract of Panicum miliaceum L. seed …

. ژﻳــﻚ. دارد . NGF. ﺑﻘــﺎي ﻧــﻮ …

بررسی نورون زایی در مراحل مختلف چرخه استروس در هیپوکامپ …

67.

The Effect of Exercise on the Memory Improvement – مجله …

انجام ورزش مستلزم كار هدفمند دستگاه عصبی است كه. پیام های مهم را به … هیپوكامپ موش ها می گردد كه اين امر موجب بهبود عملکرد … بررسی. اثر ورزش هوازی در موش های صحرايی جوان نشان می دهد كه … تقويت می كند و باعث تقويت و تحريک و رشد نورون ها شده و.

The Effects of Tamoxifen on Ultrastructure and the Number …

ﻧﺰﻳﺲ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻧـﻮرون. ﻫـﺎ دارد . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺛﺮ ﺗﺎﻣﻮﻛﺴﻴﻔﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ اﺳﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻓﺮا ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣـﭗ در ﺣـﺎل. ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ از …

مقالات مرتبط با هیپوکامپ – پایگاه مجلات تخصصی نور – …

فهرست و آنالیز آمار مقالات مرتبط با کلید واژه هیپوکامپ. … مشتق از بافت چربی بر سطوح فاکتور رشد عصبی و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در هیپوکامپ … تأثیر بتااسترادیول بر نسبت Bc12/BAX نورون های هیپوکمپ موش های صحرایی متعاقب القای …

اثر TGF-α بر سلول‌های عصبی بنیادی شکنج دندانه‌ای و سلول …

neurons and pyramidal cells of CA1 subfiled of hippocampus following … ﻫﻴﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ. ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ. ﺍﻳﺴﮑﻤﻲ … رﺷﺪ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي و ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. اي دال.

تاثیر12هفته تمرین استقامتی شدت متوسط برمیزان …

ﻫﻴﭙﻮﮐﻤﭗ ﻭ ﺳﺮﻡ ﺧﻮﻥ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻧﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ. ﮐﺎﺭ. : ﺩﺭ … ﻲ. ﺷﺪﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ,. ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ. ﺭﺷﺪ ﻋﺼﺒ. ﻲ. ﻣﺸﺘﻖ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ. (. BDNF. ,). ﻫﻴﭙﻮﮐﻤﭗ. ,. ﻣﻮﺵ. ﺻﺤﺮﺍ. ﻳﻲ. ﻧﺮ. ﻣﺠﻠﻪ. ﭘﺰﺷﮑ. ﻲ … BDNF. ﺭﺍ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ. ﻲﻣ. ﺩﻫﺪ. ﻭ. ﻭﺭﺯﺵ. ﺍﺭﺍﺩﻱ. ﻣﻮﺟﺐ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ. ﺗﻌﺪﺍﺩ. ﻧﻮﺭﻭﻥ. ﻫﺎ. ﻱ. ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ. ﻣﻮﺵ. ﻫﺎ. ﻱ. ﻭﺭﺯﺵ. ﮐﺎﺭ.

ص – دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشیار، گروه … گسترده ورزش بر روی مغز، القای عوامل رشد مرکزی و. محیطی و آبشارهای عامل … نوروتروفیک، محافظت نورونی و بازیابی عصبی است (۳). توانایی حفاظت از …

مقایسه نورودژنریشن سلول‌های هیپوکامپ راست و چپ در موش …

رﺷﺪ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﯿﮏ ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻐﺰ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﺼﺐ. زاﯾﯽ. ﮐ. ﺎﻫﺶ. ﻣﯽ … اي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .5. ﮐ. ﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ دﻟﯿﻞ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل. ﻫﺎي. ﻋﺼﺒﯽ،. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮرون. ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل. ﻫﺎي ﮔﻠﯿﺎل و … ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه. ﮐ. ﻨﺘﺮل و اﺳﺘﺮس. ﻪﮐ. ﻫﺮ. ﮐ. ﺪام ﺷﺎﻣﻞ. 10. ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻ. ﺤﺮاﯾﯽ. ﺑﻮد. ،. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.

مقایسه اثر تمرین تناوبی شدید و تداومی بر بیان ژن‌های BDNF …

۷ شامل بقاء عصبی، نورون زایی، رشد آکسونی و تشکیل سیناپس. 40 است که به دنبال تمرین ورزشی محتوای پروتئینی در. 41 هیپوکامپ موش های صحرایی افزایش می …

بررسی اثر حفاظتی پروپوفول بر روی سلول‌های هرمی ناحیه …

44. [In Persian]. 18.

اثر محافظت نورونی هیستیدین بر سلول های ناحیه CA1 …

۶۶. ) ۵۰۷. ﺍﺛﺮ. ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻮﺭﻭﻧ. ﻲ. ﻴﻫ. ﺴﺘ. ﻳﺪﻴ. ﻦ ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎ. ﻱ. ﻧﺎﺣ. ﻪﻴ. CA1. ﻫﻴﭙﻮﮐﺎﻣﭗ. ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍ. ﻳﻲ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺮ … ﭗ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺮﻳﺎﻥ ﻣﻐﺰﻱ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ . ﺭﻭﺵ. ﺑﺮﺭﺳﻲ.

اصل مقاله 660.41 K – دانشگاه تهران

تمرينات استقامتي، تمرينات مقاومتي، كورتیزول و موش صحرايي. … دنیا آمدند، در رشد مغز و سیستم عصبي حسي با مشکل مواجه بودند و اندكي پس از … فعالیت ورزشي اختیاري در موش. ها زياد شد كه اين افزايش با ازدياد سلول. ها. و نورون … در هیپوكامپ موش.

ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻋﺼﺒﯽ اﺛﺮ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﻮازي ﻓﺰاﯾﻨﺪ

ﺳﻄﺢ. ﻋﺎﻣﻞ. رﺷﺪ. ﻋﺼﺒﯽ. (. NGF. ) در. ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ. ﻣﻮش. ﻫﺎي. دﯾﺎﺑﺘﯽ. ﺷﺪه. ﺑﺎ. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﯿﻦ ﺑﻮد. روش. ﺷﻨﺎﺳﯽ. : 48. ﺳﺮ. ﺣﯿﻮان. (ﺑﺎ … ورزش در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰي و ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﻣﻮش ﻫﺎي دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ورزش … ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﻧﺮ. ﺑﺎﻟﻎ. 8. ﻫﻔﺘﻪ اي. ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر.

تأثیر ورزش منظم با تردمیل بر بیان میکروآر ان ای 10b (miR …

واژه های کلیدی: ورزش منظم با تردمیل؛ موش صحرایی ماده؛ هیپوکامپ؛. مجله علمی دانشگاه علوم … ورزش می تواند برخی از انتقال دهنده های عصبی و بیان. نوروتروفین ها را …

تاثیر متفورمین بر نقص حافظه کاری القا شده با مورفین در …

روش ها: در این مطالعه از ۴۰ موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شد حیوانات به ۵ گروه آزمایشی (۸ سر … عصب زایی، تمایز سلولی و آپوپتوز نورون های سیستم عصبی … سلول های گرانولی هیپوکامپ موش های بالغ می گردد [۳]. مورفین همچنین از طریق تداخل با مسیرهای مربوط به پیام. رسانی درون سلولی فاکتورهای رشد نوروتروفیک مغز، در اعمال.

FMR1 و تاثیر عصاره آبی کندر بر بیان ژن های ارزیابی …

در هیپوکامپ موش صحرایی. آسیه جبلی. 1 … پس از هشت هفته تیمار با عصاره کندر، هیپوکامپ موش. ها جداسازی شد … بیان در سیستم عصبی در رشد نورونی، انتقال پیام و.

اصل مقاله 1.62 MB – مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

43. در هیپوکامپ پس از تمرین ورزشی، باعث … نقش تمرین ورزشی بر بهبود عملکرد نورونی و جلوگیری از.

The effect of jujube alcoholic extraction, and Resistance …

و تمريــن مقاومتی بر هيســتوپاتولوژی بافت هيپوكامــپ در موش های صحرايی نر. مسموم شده با بولدنون … نامطلوب شامل رشد سینه، کوچک شدن اندام تناسلی در مردان،. عقیمی در زنان، طاسی … سیستم عصبی و نقش محافظتی تمرین مقاومتی و عصاره عناب. در مطالعات … نکروز شــده فراوان و از تعداد طبیعي نورون ها کاسته شده است. در نمونه هاي گروه …

متن کامل (PDF) – مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

و ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ ﻋﺼﺒﯽ. ﯽﻣ. ﺷﻮد (. 5. ) … ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺎري و ﻓﻀﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺐ. ﻧﻮروﻧﯽ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ در. ﻣﻮش. ﻫﺎي … ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ در رﺑﻊ ﺳﮑﻮ (رﺑﻊ ﻫﺪف) ﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ. ﺟﺴ.

D اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ در ﻣﺪارﻫﺎي ﻧﻮروﻧﻲ ﺑﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﺘﺎ

ﻳﻮن در ﻧﻮرون. ﻫﺎ ﻣﻲ. ﺷﻮدﻛﻪ ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل در ﻳـﺎد. ﮔﻴﺮي ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ. ). 3(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺣﺎﻛﻲ از … ﻧﻮرون. ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ. CA1. ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺗﺠﺮﺑـﻲ … Eyles. و ﻫﻤﻜــﺎراﻧﺶ. ﺑــﻪ. ﻣﻨﻈــﻮر ارزﻳــﺎﺑﻲ ﻛﻤﺒــﻮد وﻳﺘــﺎﻣﻴﻦ. D. ﺑــﺮ روي رﺷــﺪ ﻣﻐــﺰ ﺟﻨــﻴﻦ. ﻣﻮش.

The effect of nicotine on weight and hippocampus …

بررسی مصرف نیکوتین بر وزن جنین و رشد هیپوکامپ در رتهای نژاد ویستار. 4، مجید نوائیان3 ، بهمن … شود از جمله اینكه منجر به دگرگونی در تنظیمات عصبی می شود. تحقیق حاضر به منظور … جنین بین گروههای شاهد و آزمایش در روز 19 در موش صحرایی نژاد. ویستار. … اینتر نورونهای هیپوکامپ هم پس از α همچنین زیرواحدهای. تولد بیان می شوند …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر